มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (โรคระบาดสัตว์) ลัมปี สกินใน โค กระบือ ปี 2564

วันที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ ในโอกาสมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (โรคระบาดสัตว์) ลัมปี สกินใน โค กระบือ ปี 2564 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ที่ผ่านการเห็บชอบให้ความช่วยเหลือในรอบที่ 1 จำนวน 2,458 ราย จำนวนสัตว์ตาย 2,586 ตัว วงเงิน 55,675,000 บาท (จากการประชุม ก.ช.ภ.จ.ทั้งหมด 6 รอบ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 5,906 ราย สัตว์ตาย 6,502 ตัว วงเงิน 145,824,700 บาท) โดยมีตัวแทนเกษตรรับมอบเงินจำนวน 5 ราย และจะดำเนินการจ่ายเงินชดเชยส่วนที่เหลือตามขั้นตอนต่อไป โอกาสนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประชาสัมพันธ์โครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปศุสัตว์ เกษตร ประมง ชลประทาน โดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อนุมัติวงเงิน 30,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนในการให้สินเชื่อแก่เกษตรกรรายย่อย ไม่เกินรายละ 100,000 บาท/1-3 ปี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร โดยจะสนับสนุนเงินกู้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับเกษตรกร สำหรับใช้ประกอบอาชีพการเกษตรด้านปศุสัตว์ เน้นอาชีพที่มีตลาดรองรับ มีการประกันราคารับซื้อผลผลิต ให้สามารถสร้างรายได้ระยะสั้น 4-6 เดือน ซึ่งจะมีผลตอบแทนเบื้องต้นเพียงพอต่อการดำรงชีพ และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงต่อไปได้ในอนาคต โดยทั้งนี้กรมปศุสัตว์พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งประสานงานและให้การสนับสนุนตลอดห่วงโซ่การผลิตและการตลาด และได้เน้นยํ้าให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการ ติดตามสถานการณ์การเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ อย่างใกล้ชิด หากเกษตรกรพบสุกรป่วยตายผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไกล้บ้านทันที
โดยมีนายสัตวแพทย์นัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสตว์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงานฯ นางผ่องศรี แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 8 นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 7 หัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับ ณ อาคารหอประชุมเกาะกลางน้ำ ห้วยน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2