พิธีมอบสิ่งของ(ถุงยังชีพ)ตามโครงการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบสิ่งของ(ถุงยังชีพ)ตามโครงการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โดยมี ดร.มนัส โนนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์/รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพ โครงการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว
มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีความห่วงใยพสกนิกรชาวไทยทุกพื้นที่ เนื่องจากในปัจจุบันมีหลายจังหวัด ที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ จึงได้ดำเนินการจัด โครงการ”หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย”ขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19 ) จึงได้มีกำหนดมอบสิ่งของถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชน จำนวน 300 ชุดในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายอำเภอบึงบูรพ์ ผู้แทนปลัดจังหวัดชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนรองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร) ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมดังกล่าว ณ หอประชุมอำเภอบึงบูรพ์ (หลังเก่า) จังหวัดศรีสะเกษ
ต่อจากนั้นประธานพร้อมด้วยคณะได้ลงพื้นที่ เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ยากไร้ จำนวน 3 หลังคาเรือน
1) นายประโยค บุญเกิด อายุ 38 ปี (พิการ/จิตเวช) ณ บ้านเลขที่ 44 หมู่ ที่ 7 ตำบลบึงบูรพ์
2) เด็กหญิงอารยา พรหมทา (พิกตั้งแต่กำเนิด) บ้านเลขที่ 22/2 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงบูรพ์
3) นายอภิชาต สุดทวี (พิการตั้งแต่กำเนิด) บ้านเลขที่ 113 หมู่ที่ 3 ตำบลบึงบูรพ์
ทั้งนี้ การดำเนินงานอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2