ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สวนสาธารณะกุดหวาย “อนุสรณ์ 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตามกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี
2. เพื่อปรับปรุงพัฒนาการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และสร้างรายได้เพิ่มทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม
โดยมี วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน พมจ.ศรีสะเกษ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2