ร่วมรายการ “ผู้ว่ามาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) แบบ New Normal

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 06.00 – 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรายการ “ผู้ว่ามาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) แบบ New Normal เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรมต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษในด้านต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยออกอากาศทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 06.00 – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz , Am 864 mhz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
อำนวยการผลิตโดย นางสาวพรนภา ชาชุมพร ผู้อำนวยการ สวท.ศรีสะเกษ ดำเนินรายการโดย นางสาวมลฤดี ลูกอินทร์ มีผู้ร่วมรายการ คือ นายชัยรัตน์ บุญส่ง พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
ประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ มีดังนี้

 1. พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565
 2. พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565
 3. การประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 4. กิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถี
  พอเพียง” ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัด
  ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 5. การประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น วาระการท่องเที่ยวและเมืองกีฬา (Sports City) และการลงพื้นที่ติดตาขับเคลื่อนวาระฯ
 6. ตรวจเยี่ยมติดตามการบริหารจัดการสถานที่พักคอย (CI) สำหรับ
  ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
 7. พิธีรับมอบเครื่องปั๊มโลหะ และเครื่องมินิ CNC โดยพระอาจารย์ ดร.บุญชวน ธัมมโฆสโก เจ้าอาวาสวัดป่าวังน้ำทิพย์ อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร
 8. พิธีเปิดและตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดศรีสะเกษ และการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 9. การกำกับตรวจติดตามสินค้าและการบริการ และการประชาสัมพันธ์โครงการ “พาณิชย์…ลดราคา ช่วยประชาชน”
  ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2