ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณา

 1. การขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆในเขตปฏิรูปที่ดิน
  1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลพราน ขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนแฝก ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
  1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น ขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 2. พิจารณาขอรับการจัดที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รายนายบุญศรี คำแก้ว
 3. พิจารณายกเลิกมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2562 กรณีสั่งให้เกษตรกรสิ้นสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน รายนางกิมเส็ง โควตา
  การจัดกิจกรรมดังกล่าวถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด
  โดยมี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอ/ผู้แทนนายอำเภอ ผอ.สนง.ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมซรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2