ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน และพิจารณาหารือในประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย
1. การปรับปรุงคำสั่งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
2. การดำเนินงานเว็บไซด์ “ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ำจังหวัด”
3. การดำเนินการตามมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง 9 มาตรการ
4. การขับเคลื่อนโครงการสำคัญในปี 2565 – 2567 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
5. การพิจารณาแผนงาน/โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับสถารการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง
6. การพิจารณาโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน รอง ผอ.รมน.จว.ศก(ท) หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผอ.ทสจ. หัวหน้า สนง.ปภ.จ. ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทน ผอ.ชป.ศรีสะเกษ ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 3 และภาค 5 ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรเอกชน ผู้แทนมูลนิธิอุทกพัฒน์ ผู้แทนมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ คณะอนุกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2