ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ไปยังศูนย์ EOC ทุกอำเภอ

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ไปยังศูนย์ EOC ทุกอำเภอ โดยมีประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย
1. รายงานผลการตรวจติดตามมาตรการการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคโควิดในสถานประกอบการ (Covid Free setting)
2. รายงานผลการตรวจประเมินศูนย์พักคอยและแยกกันโรคในชุมชน (CI)
3. รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
4. มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
5. แนวทางการเปิดเรียนในสถานการณ์โควิด
6. พิจารณาการปรับมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
7. พิจารณาการขออนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
8. การเห็นชอบให้สถานบริการ หรือสถานบริการที่มีลักษณะคล้ายกันที่ประสงค์จะปรับรูปแบบของสถานที่ เพื่อการให้บริการในลักษณะที่เป็นร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม (เพิ่มเติม)
9. พิจารณาการเปิดศูนย์สำหรับการแยกกักตัวสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในระดับตำบล (Community Isolation) จำนวน 6 แห่ง
10. พิจารณาการขออนุญาตจัดกิจกรรมของส่วนราชการ และเอกชน
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2