ตรวจติดตามการประเมินผลงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2565

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจติดตามการประเมินผลงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2565 ในการประเมินเพื่อพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ยอดเยี่ยมดีเด่นในรอบปีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยซึ่งวันนี้ได้ตรวจประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของนายทองชุ่น สุรวิทย์ กำนันตำบลอีปาดและสารวัตรกำนันตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประกอบด้วย ปลัดจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด ป้องกันจังหวัด รักษาราชการแทนจ่าจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่าน ซึ่งมีประเด็นการประเมินผลการปฎิบัติงาน 6 ประเด็น พร้อมกันนี้คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจผลงานอันเป็นประจักษ์ของผู้เข้ารับการประเมินด้วย โดยมีนายอำเภอกันทรารมย์ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ร่วมรับฟังการชี้แจงการตรวจประเมินดังกล่าว ทั้งนี้ การดำเนินงานอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ ศาลาประชาคมบ้านอีปาด หมู่ที่ 1 ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2