ประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับทราบมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาผักตกชวา ตามคำสั่งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาฯ โดยให้เร่งรัดและติดตามการแก้ไขปัญหาการกำจัดผักตบชวา ซึ่งได้มอบหมายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจและจัดทำแผนดำเนินการแหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อรวบรวมแบบรายงานและสรุปผลการดำเนินงานต่อไป
ทั้งนี้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เน้นย้ำ
1) การประสานงาน และบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานการทำงานทั้งเรื่องของทรัพยากร แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร งบประมาณ ฯลฯ และเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเข้าสู่ฤดูฝน
โดยที่ประชุม ขอให้ประสานเพิ่มเติมองค์การบริการส่วนจังหวัดเป็นคณะทำงานฯ รวมถึงแขวงทางหลวงจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องจักร เป็นต้น
2) ให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดทำแผนจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวา (Kick off) ของจังหวัด และเป็นพื้นที่ต้นแบบการดำเนินงานฯ เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้เรื่องของการกำจัดผักตบชวา รวมถึงการจัดกิจกรรมจิตอาสา และในวันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน เป็นต้น
โดยที่ประชุมเสนอให้ พื้นที่หนองบึงบูรพ์ เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นพื้นที่นำร่องการดำเนินงาน เนื่องจากเป็นพื้นที่รองรับน้ำของหลายอำเภอ และควรกำจัดให้หมดทั้งพื้นที่ ด้วยผักตบชวานั้นขยายพันธุ์แล้วจะเกิดปัญหาซ้ำซาก ดังนั้นควรเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากงบจังหวัด เป็นต้น
3) แนวทางการจัดการผักตบชวาที่กำจัดแล้ว เพื่อนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์อย่างครบวงจร
โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษได้นำเสนอที่ผ่านมาได้นำผักตบชวามาทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ หมักโค่นต้นไม้ และเป็นสูตรผสมการเพาะเห็ด เป็นต้น

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2