ประธานงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 จังหวัดศรีสะเกษ พรัอมกับมอบเกียรติบัตรและรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้อ่านสารวันครูจากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สรุปเป็นใจความสำคัญว่า ประเทศใดประเทศหนึ่งจะมั่นคงและตั้งอยู่ได้นั้น ทรัยพกรที่ทรงคุณค่าและมีความสำคัญ คือ คน กล่าวคือคนมีสามารถกำหนดความเป็นไปของประเทศได้ และผู้ประกอบวิชาชีพครู เป็นผู้สร้างสรรค์ชีวิตของเด็กและเยาวชน ที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพได้ยึดมั่นในการ “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต” ต่อจากนั้นครูและบุคลากรทางการศึกษาได้กล่าวคำเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และกล่าวคำปริญาณตน โดยมีนางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมในพิธีดังกล่าว ในการดำเนินงานดังกล่าวได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ณ หอประชุมโรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2