ประชุมการขับเคลื่อนตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งประกอบด้วย
1. การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) (น้ำหนักร้อยละ 70) จำนวน 4 ตัวชี้วัด
1.1 รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นที่ (ทุเรียน)
1.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน
1.3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)
1.4 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
2. การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) (น้ำหนักร้อยละ 30) จำนวน 2 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดบังคับ)
2.1 การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) อย่างน้อย 8 งานบริการ
2.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
โดยมี ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2