พิธีรับมอบเครื่องปั๊มโลหะ 1 เครื่อง และเครื่องมินิ CNC 2 เครื่อง

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องปั๊มโลหะ 1 เครื่อง และเครื่องมินิ CNC 2 เครื่อง โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ ดร.บุญชวน ธัมมโฆสโก เจ้าอาวาสวัดป่าวังน้ำทิพย์ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสิทธิพงษ์ ถ้ำทอง และคณะศิษย์เก่าร่วมรุ่นช่างกลโรงงาน รุ่นที่ 1 และ 2 ตามโครงการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้
การดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
2. เพื่อให้การศึกษามีการพัฒนา มีนวัตกรรมทางการศึกษาทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมี ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กล่าวรายงานฯ ผอ.สตง.จังหวัดศรีสะเกษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ รก.ผอ.วิทยาลับสารพัดช่างศรีสะเกษ คณะศิษย์เก่าร่วมรุ่นช่างกลโรงงาน รุ่นที่ 1 และ 2 ผู้ที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษาร่วมพิธีรับมอบฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2