ตรวจเยี่ยมติดตามการบริหารจัดการสถานที่พักคอย (CI) สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมติดตามการบริหารจัดการสถานที่พักคอย (CI) สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ทั้งนี้ ได้เยี่ยมการบริหารจัดการศูนย์ฯและมอบสิ่งของใช้จำเป็น เจลแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำสถานที่แยกกัก (CI) โดยได้พูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้ติดเชื้อ ที่มาจากตำบลต่างๆ จำนวน 133 คนผ่านเครื่องขยายเสียง
โดยมี นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้อำนวยการ สวท. จังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอกันทรลักษ์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภอกันทรลักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าลาด เจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ อสม. อพปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ สถานที่แยกกัก (CI) อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2