เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณรอบศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือน มกราคม 2565

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณรอบศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือน มกราคม 2565 เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวกในการบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการในหน่วยงานภายในศาลากลางจังหวัด
ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำถึงมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด รอง ผอ.รมน.จ.ศก.(ท) ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ข้าราชการ พนักงานและบุคลากรภายในศาลากลางจังหวัด ร่วมในกิจกรรม ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2