ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) แบบ New Normal

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 06.00 – 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) แบบ New Normal เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ พร้อมด้วยนางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ
ออกอากาศทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 06.00 – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
อำนวยการผลิตโดย นางสาวพรนภา ชาชุมพร ผู้อำนวยการ สวท.ศรีสะเกษ ดำเนินรายการโดย นางสาวมลฤดี ลูกอินทร์
ประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ มีดังนี้
– พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2565 และชมการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ตลอดจนการจัดแสดงและจำหน่าย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
– สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดศรีสะเกษ และการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดศรีสะเกษ ณ จุดบริการในพื้นที่
– การเยี่ยมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ในการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
– กิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
– การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565
– การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
– การประชุมคณะกรรมการบริหารส่วนอำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนคามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.จ)
– การขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น “ผ้าทอศรีสะเกษธานีผ้าศรี… แส่ว” ในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดศรีสะเกษ
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2