ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ (ศจพ.จ.) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ (ศจพ.จ.) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ระบบ Zoom ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. เพื่อรับรองข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายของอำเภอที่ผ่านการ X-ray ตามแนวทางที่ ศจพ. กำหนด และมอบหมายทีมปฏิบัติการตำบลดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล
2. ติดตามผลการดำเนินงานฯ ในพื้นที่โดยมุ่งเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายพัฒนาระดับท้องถิ่นและท้องที่ เพื่อคัดกรองให้ชุดข้อมูลมีความถูกต้องมากที่สุด
3. ติดตามการนำเสนอสภาพปัญหารายมิติ ทั้งมิติด้านรายได้ มิติที่อยู่อาศัย มิติด้านการศึกษา มิติด้านสุขภาพ และมิติการเข้าถึงบริการของรัฐ
โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และคณะกรรมการอำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ (ศจพ.จ.) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2