ประชุมการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Interity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Interity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณภาพ ทั้งการบริหารงานภายในหน่วยงาน และการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. เพื่อให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบคุณลักษณะและสถานการณ์การดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561 – 2580) โดยมีเครื่องมือการประเมินจำนวน 3 เครื่องมือ ประกอบด้วย
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)
2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
3) แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ ผู้แทนนายอำเภอทุกอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2