ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน
การประชุมมีการพิจารณาให้ความเห็นตามหลักเกณฑ์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมในวันนี้มีการเสนอให้พิจารณาการขอขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน จำนวน 7 โครงการ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอขุขันธ์ อำเภอศรีรัตนะและอำเภอวังหิน
โดยมีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดผู้แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัด ผู้แทนผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทนผอ. โครงการชลประทานศรีสะเกษ นายอำเภอวังหิน ปลัดอำเภอแทนนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2