ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย ขณะนี้ ณ วันที่ 12 มกราคม 2565 มีผู้ติดเชื้อ 1,169 ราย เสียชีวิต 12 ราย โดยการแพร่ระบาดช่วงวันที่ 1-12 มกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อ 255 ราย จาก 5 คลัสเตอร์หลัก โดยเฉพาะคลัสเตอร์บ้านสวนฝ้าย ตำบลสำโรง พบผู้ติดเชื้อราย 132 ราย ได้ตรวจหาเชื้อทุกคนในครอบครัวของผู้ติดเชื้อ และกักตัวทุกคน เพราะถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง
จากการสอบสวนโรคพบว่าเป็นคนในพื้นที่ไปทำงานและรับเชื้อมาจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด จึงได้ตรวจหาเชื้อของสมาชิกทั้งหมดในครอบครัวที่ติดเชื้อ ตลอดจนเครือญาติที่ไปสัมผัสผู้ป่วย
ทั้งนี้การเฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่เสี่ยง ได้กำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ อสม.ร่วมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด อย่าให้มีการรวมกลุ่มหรือกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ การปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รณรงค์เร่งฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3,4 และในกลุ่ม 608 ให้มากที่สุด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2