ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ระบบ Zoom โดยมีประเด็นสำคัญประกอบด้วย
1. การติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดศรีสะเกษ
2. การพิจารณาการปรับมาตรการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 8 มกราคม 2565 / ข้อ 4 “การเตรียมความพร้อมของสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคทั่วราชอาณาจักร”
4. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อลดการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ห้วงหลังเทศกาลปีใหม่ 2565
5. ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ ฉบับที่ 57 เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เปิดตลาดนัดโค กระบือ)
6. การเตรียมพร้อมรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก ๕
7. การพิจารณาขออนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาทางานในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
8. การพิจารณาเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 แห่ง (ขออนุญาตครั้งที่ 1/2565) และขออนุญาตเปิดเพิ่มเติมอีก 19 แห่ง
ซึ่งให้ชลอไปให้สถานการณ์คลี่คลายก่อนเพื่อลดความเสี่ยง
9. การพิจารณาอนุญาตเปิดศูนย์แยกกักชุมชน (HI) โรงพยาบาลสนาม Cohort ward
ทั้งนี้ ได้กำชับทุกหน่วยงานติดตามการดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่โดยเคร่งครัด รวมทั้งการพิจารณางดหรือเลื่อนกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด แรงงานจังหวัด รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้แทนนายอำเภอทุกอำเภอ ผู้ประกอบการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด EOC และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จึงสมาน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2