พิธีเปิดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนงานป้องกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่างจังหวัดศรีสะเกษ กับ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนงานป้องกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่างจังหวัดศรีสะเกษ กับ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จำนวน 22 อำเภอ ซึ่งเป็นหนึ่งในวาระการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ 10+1 (Agenda Sisaket) โดยมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการป้องกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีจุดเน้นสำคัญ(Node Flagship) โดยการบูรณาการร่วมกันของจังหวัดศรีสะเกษ สสส. และภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จำนวน 22 อำเภอ ทำหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนงานและประสานความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อให้งานป้องกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถควบคุมได้ด้วยการจัดการข้อมูลผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดจน การกำหนดข้อตกลงหรือมาตรการชุมชนให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมี รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ผู้อำนวยการ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร ผู้อำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด นายประดิษฐ์ พรหมเสนา ประธานศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะจังหวัด นายบำรุง เป็นสุข ผู้ประสานงาน สคล.ภาคอีสานล่าง นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ หัวหน้า Node Flagship จังหวัด และภาคีเครือข่ายร่วมในพิธี ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2