ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3/2565 โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนวาระจังหวัด ประจำปี 2564
2. การดำเนินงานตามแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด ในการดำเนินงานตามวาระจังหวัด “การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565” โดยมีแนวทางการดำเนินงานตามแนวทาง ดังนี้
2.1 แนวทางที่ 1 คุณภาพชีวิตที่ดี(ด้านการป้องกัน)
– การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
– กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
2.2 แนวทางที่ 2 ไม่มีปัญหายาเสพติด(ด้านการปราบปราม)
– การปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีการแพร่ระบาดรุนแรง
– การเปิดยุทธการปราบปรามยาเสพติด “ยุทธการ 238 พิทักษ์นครลำดวน”
2.3 แนวทางที่ 3 คืนคนดีสู่สังคม(ด้านการบำบัด)
– กระบวนการขับเคลื่อนการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx)
3. การลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 ณ พื้นที่ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รอง ผอ.รมน.จ.ศก.(ท) แรงงานจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด คณะทำงานขับเคลื่อนวาระยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2