ประชุมคณะกรรมการเพื่อการปลูกป่าและบำรุงสวนป่าของรัฐ (คณะกรรมการกำกับการปลูกป่าระดับพื้นที่)

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.
▪️นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเพื่อการปลูกป่าและบำรุงสวนป่าของรัฐ (คณะกรรมการกำกับการปลูกป่าระดับพื้นที่) เพื่อพิจารณาขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณจากกรมป่าไม้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในการคัดเลือกหรือกำหนดพื้นที่เป้าหมายการปลูกป่า
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดศรีสะเกษมีพื้นที่เป้าหมายการปลูกฟื้นฟู จำนวน 2 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า รวมทั้งสิ้น 650 ไร่
– แปลงหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพระวิหารที่ 3 จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ เนื้อที่ 350 ไร่ : สภาพเดิมเป็นป่าเสื่อมโทรม มีการรุกพื้นที่แผ้วถางทำกินจากชาวบ้าน ด้วยการทำการเกษตรสวนกล้วย สวนไผ่ มีการทำสวนยางบ้าง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ป้องปรามยึดพื้นที่คืน ประมาณ 80 ไร่ ด้วยการติดประกาศขอคืนพื้นที่การฟื้นฟูป่าไม้ และได้ดำเนินการเวทีประชาคมบ้านทุ่งยาว เรียบร้อยแล้ว เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนร่วมดำเนินการปลูกป่าฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นที่ป่าฯ
– แปลงหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงแดงที่ 1 จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล เนื้อที่ 300 ไร่ : สภาพเดิมเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมจากการเผาป่าและบุกรุกพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ทำประชาคมการปลูกฟื้นฟูป่าเรียบร้อยแล้ว ณ ที่ว่าการหมู่บ้านบ้านหนองบ่อ ด้วยมติที่ประชุมให้ดำเนินการปลูกป่าไม้ขี้เหล็ก ยางนา ซึ่งเป็นไม้เศรษฐกิจสามารถเป็นแหล่งอาหารสร้างรายได้ เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนร่วมดำเนินการปลูกป่าฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นที่ป่าฯ
ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เน้นย้ำ 1) การเตรียมความพร้อมของสภาพพื้นที่ที่ชัดเจนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข คือ เป็นป่าเสื่อมโทรม โดยได้ดำเนินการประชาคมสร้างการรับรู้ระหว่างประชาชน/ชุมชนเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สามารถดำเนินการฟื้นฟูป่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 10 ปี ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 2) การบำรุง รักษา และดูแลพื้นที่ป่าฟื้นฟูภายหลังควรกำหนดมาตรการติดตาม ดูแล เฝ้าระวังที่รัดกุม เพื่อมิให้เกิดปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ของประชาชน และ 3) การรวบรวม และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและชุดข้อมูลเดียวกัน ตลอดจนเรื่องของภาพถ่าย ภาพถ่ายมุมมองทางอากาศ (โดรน) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับดำเนินการและติดตามงานอย่างเป็นระบบ เปรียบเทียบความก้าวหน้าผลการดำเนินการได้

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2