ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโปรแกรมการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 16.00 – 18.20 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโปรแกรมการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ครั้งที่ 1/2565
โดยมีนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ระบบ Zoom Meetings
โดยมีวัตถุประสงค์ฯ ดังนี้
1. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและกลุ่มคนจนเป้าหมายในมิติเศรษฐกิจ โดยนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย และชุมชนในพื้นที่ นำร่องและขยายผล
2. เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ก้าวพ้นความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน
3. เพื่อพัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ให้เป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานมูลค่าสูงอย่างครบวงจร ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สร้างเศรษฐกิจและได้ของเกษตรกร
4. เพื่อสร้างเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ เชื่อมโยงตลาดและการท่องเที่ยวภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG
5. เพื่อพัฒนาแนวทางการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน (Learning and lnnovation Platform) และสร้างนวัตกรชุมชนเป็นต้นแบบในการขยายผลเทคโนโลยี โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนผ่านการสร้างสถานีเรียนรู้ (Training Hub) และแปลงเรียนรู้พื้นที่เกษตรกร (Learning Site) ยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทำงานขับเคลื่อนโปรแกรมการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2