พิธีลงนามการปฏิบัติราชการ

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.
▪️นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีลงนามการปฏิบัติราชการระหว่างพัฒนาการจังหวัดกับผู้อำนวยการกลุ่มงาน และพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานของจังหวัดศรีสะเกษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก่ทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
▪️นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ นับว่าเป็นองค์กร ที่มีภาคีการทำงานระดับพื้นที่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ “1+10 วาระ” ประเด็น การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้ สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืน งานที่มุ่งเน้นเคลื่อนงานในปี 2565 ดังนี้

 1. วาระเกษตรบูรณาการ (ข้าว หอมแดง พริก ทุเรียน และโค) อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนโปรแกรมการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้
 2. เมืองกีฬา (Sports City) งานแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 57 “ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่างวันที่ 5-25 มีนาคม 2565 เราในฐานะเจ้าภาพต้องร่วมช่วยกันดูแล และอำนวยความสะดวก โดยเฉพาะการจัดแสดง และจำหน่ายสินค้า OTOP
 3. การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนทั้งระบบ เพื่อใช้สำหรับทำการเกษตร และอุปโภคบริโภค ของชาวศรีสะเกษ ทั้งในฤดูน้ำแล้ง/ฝนทิ้งช่วง และฤดูน้ำหลาก
 4. การขับเคลื่อนแนวทางเขตเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Devoloment Zones : SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยพิบัติซ้ำซาก มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเป็นเจ้าภาพดำเนินงาน
 5. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงารที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ 2565 (High Performance Provinces : HPP) จังหวัดศรีสะเกษได้คัดเลือกประเด็นนโยบาย “ศรีสะเกษเมืองสุขภาพดี สู่การท่องเที่ยววิถีใหม่” และ “การพัฒนาและยกระดับ ผ้าทอมือศรีสะเกษ ธานีผ้าศรี…แส่ว”
  ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชนที่เป็นหน่วยงานหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุน การยกระดับผ้าทอจังหวัดศรีสะเกษให้มีมูลค่าเพิ่ม การพัฒนารูปแบบลวดลายที่ทันสมัย ตลอดจนขยายผลสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน สร้างช่องทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อการเพิ่มรายได้แก่ผู้ประกอบการ/ชุมชน
 6. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2565 เป็นเรื่องหนึ่งที่จังหวัดให้ความสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการทำงานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น
 7. การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2565
 8. หยุดเผาในพื้นที่เกษตร “เมืองปลอดการเผา Zero burn”
 9. การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดศรีสะเกษยังคงคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่
  ▪️สุดท้ายขอเป็นให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนทุกท่าน ช่วยกันขับเคลื่อนงาน เปลี่ยนวิกฤตไวรัสโคโรนา 2019 ให้เป็นโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจฐานราก ในระดับท้องถิ่นและชุมชน
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2