ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือน มกราคม 2565) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 10.30 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือน มกราคม 2565) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) มีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม มีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ร่วมมอบนโยบาย โดยมีประเด็นดังนี้
1. การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
2. การรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง
3. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
4. การเตรียมการบริหารจัดการสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
5. การบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
7. การจัดทำและการแก้ไขผังเมืองรวมชุมชน และการจัดรูปที่ดิน
8. การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ให้มีคุณภาพ ราคาสูง และมีตลาดรองรับ
9. การจัดทำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และ ความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐพอเพียง (ศจพ.)
10. การติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ขาดแคลนน้ำในพื้นที่
11. การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
12. แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด พัฒนาการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2