ประธานพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จังหวัดศรีสะเกษ และแถลงข่าวการปฏิบัติงานฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ไปยังศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอทุกอำเภอการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จังหวัดศรีสะเกษ ปรากฏจากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน มีปัจจัยร่วมสำคัญมาจากคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้
1. ให้อำเภอกำหนดค่าเป้าหมายในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดค่าเป้าหมายการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ให้อำเภอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และให้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอด 365 วัน
3.ให้ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในองค์กรภาครัฐโดยกำหนดมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และบุคลากรในหน่วยงานของรัฐรักษาวินัยและปฏิบัติตนตามกฎหมายจราจร
4. เน้นการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนนและวินัยจราจร ให้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบ/ความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดขึ้นกับเด็กเยาวชน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถม มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา และต้องมีกิจกรรมและผลการดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง และรวบรวมการดำเนินการในแต่ระดับรายงานให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษทราบเป็นประจำทุกเดือน
5. ให้ทุกส่วนเตรียมการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเทศกาลต่อไป คือ เทศกาลสงกรานต์ 2565 และขับเคลื่อนการดำเนินการวาระ 365 วันขับขี่ปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายลดอุบัติเหตุทางถนนที่ชัดเจนในรายอำเภอ
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้อำนวยรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ(ท) ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้จัดการบริษัทกลางฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2