พิธีต่อไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้แก่เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าอาวาสวัดที่เป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีของแต่ละอำเภอ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2565 (New Normal)

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีต่อไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้แก่เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าอาวาสวัดที่เป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีของแต่ละอำเภอ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2565 (New Normal)
เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุข ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2565 และเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์

โดยมี พระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าอาวาส และพระเถรานุเถระ ร่วมในพิธี ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

โดยมี นายประหยัด ถิรา วัฒนธรรมจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัด ผู้แทน รอง ผอ.รมน.จ.ศก.(ท) ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน และพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธี ณ วิหารวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2