ตรวจเยี่ยม จุดตรวจหลัก/จุดบริการ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยม จุดตรวจหลัก/จุดบริการ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อให้บริการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้เดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งตรวจคัดกรอง และการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายการจราจรแก่ผู้ที่เดินทางพร้อมทั้งเสริมสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) ในการนี้ ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ/จุดคัดกรอง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ณ จุดตรวจ/จุดบริการ ตู้ยามนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2