พิธีเปิดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2565 (New Normal)

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 – 23.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2565 (New Normal) โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 จำนวน 7 วัน 7 คืน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน ดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของชาวจังหวัดศรีสะเกษ ให้ดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์อันดีงาม
  2. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดใกล้เคียง ได้พักผ่อนหย่อนใจ ร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน และการเลือกซื้อสินค้าในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
  3. เพื่อส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีของข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ
  4. การออกร้านธารากาชาดเพื่อจัดหารายได้ในการบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
1. การออกร้านนิทรรศการของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าพื้นถิ่นของจังหวัด การหน่ายสินค้าของภาคเอกชน
2. การประกวดผลิตทางการเกษตร
3. การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ และวอลเลย์บอล
4. การแสดงและกิจกรรมบนเวทีกลางของหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัด เช่น การประกวดร้องเพลงของผู้บริหารท้องที่/ท้องถิ่น การประกวด Cover Dance การประกวดธิดาสี่เผ่าไทย การเดินแบบผ้าอัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ การแสดงโขนขุขันธ์ เป็นต้น
5. การจัดกิจกรรมจำหน่ายและออกสลากการกุศล ราคาฉบับละ 50 บาท มีรางวัล ประกอบด้วย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
6. การทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่

ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานทุกฝ่ายได้บูรณาการความร่วมมือในการจัดเตรียมความพร้อมการดำเนินงานเป็นอย่างดี ร่วมทั้งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากส่วนราชการ อำเภอ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนบริษัท ห้างร้าน สมาคม มูลนิธิ และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษเป็นอย่างดี ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยมี พระครูโกศลสิขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ นายประกอบ ละการชั่ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ นายเทอดพงศ์ จามน้อยพรหม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ท) ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยว ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารภาคเอกชน พี่น้องประชาชนทั้งภายใน และนอกจังหวัด แขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2