ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Videc Conference) โดยมีนายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การประชุมชี้แจงดังกล่าวได้มีการบรรยายเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก การชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานผ่านระบบออนไลน์ และการเปิดคลินิกตอบข้อซักถามและให้คำปรึกษาหารือ ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2