ประชุมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็นวาระการบูรณาการแก้ไขปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (คนเมืองศรี… ฮักแพงแบ่งปัน)

วันที่ 28 ธ.ค. 64 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็นวาระการบูรณาการแก้ไขปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (คนเมืองศรี… ฮักแพงแบ่งปัน) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 3 ในที่ประชุมได้รายงานสรุปการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และแผนการขับเคลื่อนวาระจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การลงพื้นที่ทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้

  • เดือนธันวาคม พื้นที่อำเภอเมือง
  • เดือน กุมภาพันธ์ พื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย
  • เดือนเมษายน พื้นที่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

ซึ่งครั้งนี้จะเป็นการลงพื้นที่ตามวาระแก้ไขปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ครั้งที่ 1 ดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ คณะทำงานฯ ได้ร่วมกันพิจารณาให้ความช่วยเหลือกรณีผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน 10 ราย ซึ่งแต่ละรายได้พิจารณาจากสภาพปัญหา และกำหนดเป็นแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมระบุหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบ สำหรับแผนการลงพื้นที่ฯ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เบื้องต้นกำหนดไว้ 5 ราย โดยจะมอบเงินสงเคราะห์ เมล็ดพันธุ์ผักต่าง ๆ และตรวจสุขภาพเบื้องต้น รวมถึงประสานขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม เช่น ซ่อมแซมสภาพบ้านให้สามารถพักอาศัยได้ มีความมั่นคงปลอดภัย การรักษาพยาบาลเฉพาพทาง ฯลฯ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายให้ที่ดีขึ้นต่อไป นอกจากนี้ได้นำเสนอโมเดลการแก้ไขปัญหาความยากจน เป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและพื้นที่ ร่วมกันออกแบบโดยการดึงข้อมูลมาจาก TPmap มาใช้ประโยชน์สำหรับบริหารจัดการแต่ละมิติ ทั้งมิติด้านการศึกษา มิติด้านสุขภาพ มิติด้านรายได้ มิติด้านความเป็นอยู่ มิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ และด้านอื่นๆ ทำให้สามารถชี้เป้าปัญหาได้ตรงจุดและกลุ่มเป้าหมาย

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2