ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามวาระจังหวัดศรีสะเกษการพัฒนาและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามวาระจังหวัดศรีสะเกษการพัฒนาและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยมีจุดประสงค์ในการปลูกสร้างจิตสำนึกรัก และหวงแหนสถาบันหลักของชาติ น้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางพระราชดำริ โครงการจิตอาสาพระราชทาน การดำรงความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
โดยมี นายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม ปลัดจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอกันทรลักษ์ นายอำเภอโนนคูณ ผู้แทนนายอำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2