การประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 11/2564

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 11/2564
ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือเงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม จำนวน 10 ราย แบ่งเป็นกรณี ดังนี้
1.กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี จำนวน 7 ราย
2.กรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย จำนวน 3 ราย

ในการพิจารณาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ประกอบระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี พ.ศ. 2559
โดยมีอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด ยุติธรรมจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนคลังจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนผอ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนประธานสภาทนายความจังหวัด เครือข่ายยุติธรรมชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมยุติธรรมธำรงสุข สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2