พิธีเปิดและตรวจเยี่ยม หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) และหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดและตรวจเยี่ยม หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) และหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่

กิจกรรมประกอบด้วย
– กล่าวถวายราชสดุดีและปฏิญาณตนถวายความจงรักภักดีปกป้องสถาบันหลักของชาติ
– มอบเงินเยียวยาจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัด แก่ทายาทผู้เสียหาย จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 50,000 บาท
– มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ของกระทรวง พ.ม.จำนวน 10 รายๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
– มอบชุดยาพระราชทาน แก่ประชาชน จำนวน 100 ชุด
– มอบพันธุ์ปลาให้ตัวแทนหมู่บ้าน จำนวน 80 ถุง
– มอบถุงยังชีพของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด จำนวน 80 ถุง และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด จำนวน 20 ถุง ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส
– มอบไม้เท้าแก่ผู้สูงอายุจำนวน 10 อัน
– เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยแพทย์ พอ.สว. จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 และบูธนิทรรศการอำนวยการโดยหน่วยงานราชการจังหวัด อำเภอ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้บริการประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ หมู่ที่ 8 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จากนั้นออกเยี่ยมติดตามให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงสูงอายุ/ผู้พิการ จำนวน 3 ราย ทั้งนี้ ได้มอบหมายหน่วยงานสาธารณสุขติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด และมอบหมายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับสถานะบุคคลทางทะเบียนราษฎร์ และการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมต่อไป

การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รักษาราชการแทนนายอำเภอขุนหาญ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ เหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย แพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข ผู้แทนผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 224 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ อส. อสม. ชรบ. อปพร. คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ พื้นที่ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2