พิธีปิด โครงการ “แก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-24 ธันวาคม 2564

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีปิด โครงการ “แก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-24 ธันวาคม 2564 จำนวน 12 วัน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเกิดการยอมรับ พร้อมใจที่จะเข้ารับการแก้ไขฟื้นฟูด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ สร้างแรงจูงใจและมีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงลบ ควบคุมตนเอง เสริมพลังความคิดและพฤติกรรมเชิงบวก ปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองดี ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยไม่หวนกลับมาเสพซำ้ต่อไป โดยมี นายขวัญชัย วิวัฒนาเจริญกุล พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานฯ จัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนศึกษาธิการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีปิดโดยพร้อมเพรียงกัน ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษที่ 2 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2