พิธีมอบเงินพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

23 ธันวาคม 2564 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งก่อกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรของพระองค์ ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย ด้วยทรงห่วงใยทุกข์ยากของราษฎรเป็นอันดับแรก พิธีมอบเงินพระราชทานในวันนี้ เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวเด็กชายพงศ์พล กมลพินิจวิโรจน์ ณ บ้านเลขที่ 158 หมู่ที่ 7 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นครอบครัวผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัยร่องมรสุมพาดผ่าน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 บริเวณฝายบ้านยางกุด ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จำนวน 10,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภันพิบัติต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ดินถล่ม แผ่นดินไหว ภัยแล้ง ภัยจากอากาศหนาว และภัยพิบัติต่าง ๆ ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจในการต่อสู้ฝ่าฟันให้พ้นวิกฤตภัยครั้งนี้ไปได้ด้วยดี ในการนี้รองนายกเหล่ากาชาดศรีสะเกษ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดอำเภออาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ปลัดอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2