ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดศรีสะเกษ (ก.ช.ภ.จ.ศก.) ครั้งที่ 8/2564

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดศรีสะเกษ (ก.ช.ภ.จ.ศก.) ครั้งที่ 8/2564
การประชุมมีการพิจารณาให้ความเห็นเรื่องสำคัญในประเด็น ดังนี้
1. พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยโรคระบาดสัตว์ (โรคลัมปี สกิน) ปี 2564 ในพื้นที่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ภูสิงห์ เมืองศรีสะเกษ ขุขันธ์ เมืองจันทร์ ยางชุมน้อยและอำเภอบึงบูรพ์
2. พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยโรคระบาดพืช(โรคไหม้คอรวงข้าว)ในพื้นที่อำเภอปรางค์กู่
3. พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย อุทกภัย ปี 2564 (ด้านพืช) ในพื้นที่อำเภอภูสิงห์ยางชุมน้อยและอำเภอราษีไศล

โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนรองผอ.รมน.จว.ศก. (ท) พาณิชย์จังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด เกษตรจังหวัดจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้แทนผอ. แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ผู้แทนผอ.แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 และส่วนราชการซึ่งเป็นคณะกรรมการและอำเภอที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2