ประชุมผังน้ำครั้งที่ 4 (การประชุมปัจฉิมนิเทศ) โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำมูล

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมผังน้ำครั้งที่ 4 (การประชุมปัจฉิมนิเทศ) โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำมูล เนื่องจากพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 กำหนดให้ สทนช.ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ (กนช.) ให้เป็นผู้จัดทำผังน้ำภายใน 2 ปี เพื่อนำข้อมูลผังน้ำลุ่มน้ำมูลมาประกอบการพิจารณาใช้ประโยชน์ในระบบแหล่งน้ำ ในการประชุมปัจฉิมนิเทศตามโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ต่อร่างผังน้ำ เพื่อจัดทำผังน้ำและรายการประกอบสำหรับนำไปใช้ในราชกิจจานุเบกษา โดยมีนายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากภาคประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำ เข้าร่วมดังกล่าว
ณ ห้องลำดวน 1 โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ( ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ ZOOM)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2