ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 12/2564

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 12/2564 เพื่อพิจารณา

  1. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการลาออกจากการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ
  2. พิจารณาการจ้างพนักงานจ้างเทศบาล
  3. การปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปี (2564-2566) ของเทศบาล
  4. พิจารณาเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 เดิม) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน
  5. ขอความเห็นชอบการให้โอน – รับโอนพนักงานราชการส่านท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น
  6. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานทั่วไป เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นสำหรับพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การจัดประชุมดังกล่าวถือปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)อย่างเคร่งครัด โดยมีท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนคลังจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2