ประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa)กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดศรีสะเกษและแผนขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa)กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดศรีสะเกษและแผนขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาวจังหวัดศรีสะเกษและประเทศ โดยการทำงานแบบบูรณาการอาศัยเครือข่ายทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa) สถิติจังหวัดศรีสะเกษ พลังงานจังหวัดศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2