ประชุมเตรียมการนำเสนอการขับเคลื่อนโปรแกรมทางการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ของจังหวัดศรีสะเกษ และประชุมทางไกลผ่าน Zoom Meetings

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.50 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเตรียมการนำเสนอการขับเคลื่อนโปรแกรมทางการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ของจังหวัดศรีสะเกษ และประชุมทางไกลผ่าน Zoom Meetings กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติด้วย โดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยเฉพาะในมิติทางด้านเศรษฐกิจและรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน และการทำงานแบบบูรณาการโดยอาศัยเครือข่ายทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาการเกษตร ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเกษตร ผู้แทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภาคเอกชน ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 4

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2