ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯและคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2565

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯและคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2565 เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณารางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นประจำทุกปี ในการประชุมครั้งนี้เพื่อหารือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนด วัน เวลา ในการออกตรวจประเมินดังกล่าว โดยมีนายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทน พัฒนาชุมชนจังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด ป้องกันจังหวัด รักษาราชการแทนจ่าจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุริยวรมัน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2