ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 12/2564

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 12/2564 ในการประชุมได้รายงานผลการดำเนินการและหารือเรื่อง การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม (สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม) , สถิติการจับกุมด้านการจราจร 10 ข้อหาหลัก , การปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ , การจัดระเบียบสังคม โรงแรม รีสอร์ท สถานบริการและการพนัน ร้านเกม , การจำหน่ายสุรา , แรงงานต่างด้าว และการจัดระเบียบหอพัก รวมทั้งการหารือแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การคัดกรองโควิด-19 ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จากนั้นเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 12/2564
ในการประชุมได้รายงานผลการดำเนินการและหารือเรื่อง การขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ “การแก้ไขปัญหายาเสพติด : To Be Number One ประจำปี 2565” , มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย , มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ , การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน , การมีส่วนร่วมของประชาชน และการบำบัดรักษายาเสพติด
ทั้งนี้ให้ทุกหน่วยงานควบคุมการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด กำหนดมาตรการเชิงสังคม การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในห้วงเทศกาลปีใหม่ และมอบหมายประชาสัมพันธ์จังหวัดสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมี นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ(ท) ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2