โครงการสัมมนา”การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”สภาผู้แทนราษฎรและเป็นวิทยากรการสัมมนาในหัวข้อปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่อำเภอราษีไศลและอำเภอศิลาลาด

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา”การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”สภาผู้แทนราษฎรและเป็นวิทยากรการสัมมนาในหัวข้อปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่อำเภอราษีไศลและอำเภอศิลาลาด ซึ่งมีนางผ่องศรี แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษและรองประธานคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้จัดสัมมนาตามโครงการฯดังกล่าว
วัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดศรีสะเกษให้เกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรม แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดิน จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลต่อไป ในการดำเนินงานได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด โดยมีนายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอราษีไศล นายเกียรติคุณ พรหมเพชร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ผกก. สภ.ราษีไศล ผู้แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัด ผู้แทนศูนย์ป่าไม้ศรีสะเกษ เจ้าพนักงานที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาราษีไศล และส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมสัมมนาดังกล่าวด้วย ณ หอประชุมโรงเรียนราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2