ให้การต้อนรับ นางสิรินทร รามสูต รองประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร และคณะอนุกรรมาธิการฯ ในโอกาสลงพื้นที่ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพิจารณาศึกษาแนวทางในการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและสภาพปัญหาการจัดการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและพื้นที่เชื่อมโยง”

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ นางสิรินทร รามสูต รองประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร และคณะอนุกรรมาธิการฯ ในโอกาสลงพื้นที่ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพิจารณาศึกษาแนวทางในการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและสภาพปัญหาการจัดการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและพื้นที่เชื่อมโยง” โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและพื้นที่เกี่ยวข้อง
2. ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
3. ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการขอรับการสนับสนุน เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัด
4. แนวทางการส่งเสริม พัฒนา และการแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว

โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายธีระ ไตรสรณกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เขต 5 นางผ่องศรี แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เขต 8 หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ผอ.ททท.จังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2