พิธีเปิดงาน “มหกรรมงัวแลนด์วังหิน”

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมงัวแลนด์วังหิน” โดยกำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2564 ณ สนามข้าง ธกส.อำเภอวังหิน เพื่อส่งเสริม และประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนายกระดับสายพันธุ์โคเนื้อให้มีความโดดเด่น เพิ่มมูลค่า กระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
1. การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางโอกาสโคเนื้อดอกลำดวน และมุมมองด้านการตลาด
2. การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน และกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงโคเนื้อ
3. การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร และการปศุสัตว์
4. การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดศรีสะเกษ
5. การประกวดคัดเลือกสายพันธุ์โคเนื้อดีเด่น

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่ง โดยมี นายสัตวแพทย์นัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอวังหิน ดร.วุฒิเดช ทองพูล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภอวังหิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และพี่น้องประชาชน ร่วมในกิจกรรม

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2