ต้อนรับสมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะฯ ในโอกาสลงพื้นที่ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) เพื่อติดตามการการดำเนิงานและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และนำไปเป็นข้อมูลการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และการบริหารจัดกาาในพื้นที่อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ศาสตราจารย์ เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นายบุญมี สุระโคตร นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง พลเอกสนั่น มะเริงสิทธิ์ นางประยูร เหล่าสายเชื้อ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะฯ ในโอกาสลงพื้นที่ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) เพื่อติดตามการการดำเนิงานและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และนำไปเป็นข้อมูลการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และการบริหารจัดกาาในพื้นที่อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้

  1. เยี่ยมชมแปลงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ แปลง นางคำ ยงกุล เลขที่ 140 บ้านหนองเชียงทูน หมู่ที่ 15 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
  2. เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำกุดปราสาท หมู่ที่ 12 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
  3. เยี่ยมชมแปลงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ของนายยศรักษ์ ชัชวาลย์ หมู่ที่ 3 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
    โดยมีผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอปรางค์กู่ พัฒนาการอำเภอปรางค์กู่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรต้นแบบ ร่วมให้การต้อนรับสมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ พื้นที่แปลงเกษตรกรต้นแบบ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2