โครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยกิจกรรมขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดพื้นที่วิกฤติ ตำบลมั่นคง (โดยดำเนินการตามรูปแบบเขินโมเดล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดและปิดโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยกิจกรรมขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดพื้นที่วิกฤติ ตำบลมั่นคง (โดยดำเนินการตามรูปแบบเขินโมเดล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างบูรณาการ เพื่อป้องกันเฝ้าระวังและส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติดในทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาหมู่บ้านชุมชน ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลโพนเขวา จำนวน 80 คน ในการดำเนินงานกำหนดให้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid19) อย่างเคร่งครัด โดยมีนายสุรศิษฐ์ อิรทกรอุดม ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผอ.สนง.ปปส.ภาค 3 ผู้แทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด ผู้แทน ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัด ผู้แทนผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ปลัดอำเภอแทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนผกก.สถานีตำรวจภูธรโพนเขวา ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอเมืองและเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมดังกล่าว
ณ วัดป่าทรายทอง หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2