ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.จ) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.จ) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้

  1. การขับเคลื่อนวาระการบูรณาการแก้ไขปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
  2. กำหนด Road Map ศรีสะเกษแก้จน ปี 2565 และ Action Plan ขับเคลื่อนการขจัดความยากจน
  3. การบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลครัวเรือนยากจนเป้าหมาย TPMAP และฐานข้อมูลครัวเรือนเปราะบาง TPMAP Fragie 
  4. การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ 

โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอขุขันธ์ นายอำเภอขุนหาญ นายอำเภอวังหิน ผู้แทนนายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ และคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.จ) เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2